Шортанбай канайулы зар заман талдау

 

 

 

 

 

Шортанбай анайлы мр. Акыны мыслители: Дулат Бабатайулы, Шортанбай Канайулы, Мурат Монкеулы.Родоначальником этой поэзии в литературе был поэт Шортанбай Канайулы (1818-1881). ЗАР ЗАМАН Зар заман, зар заман, Зарлап ткен бр заман. В. «Зар заман» ле. Зар заман, аыр заман, тар заман, кер кеткен заман тркест сздерд маынасын ашады.«Google» сайтын пайдалану арылы Шортанбай анайлыны «Зар заман» толауы туралы зерттеуш аын-жазушыларды ой пкрнен здеп табады. Ресей отаршылдыыны зорлыын кзмен крп, жанымен, тнмен сезнген аын зн Зар заман, Бала зары, Тар заман, Опасыз жалан, т.б. Зар заман аыны шортанбай. Баасы кеткен жгтт Бетнен алар зайыбы. Не упустите свой шанс получить более высокие оценки и стать лучшим писателем! ыса мерзмд саба жоспары. Кркем аударма деби шыарманы бр тлден екнш тлге аударылан нсасы, кркем деби шыармашылыты бр саласы. Шортанбай Канайулы «Зар заман». Школа Зар-Заман. Акыны мыслители: Дулат Бабатайулы, Шортанбай Канайулы, Мурат Монкеулы.Родоначальником этой поэзии в литературе был поэт Шортанбай Канайулы (1818-1881). Поэтому Шортанбай Канайулы, критикуя в своих произведениях «Аырзаман» («Конец света»), « Зар заман», «Бала зары», «Тар заман», «Опасыз жалан» уродливые, досадные явления, открыто показывал тяжелую жизнь народа. Шортанбай з заманын неге «зар заман» деп атады? Бл з дурне риза болмай, тлуден, мтсздктен, сары уайымнан туан ба? Шортанбайды осы бр « зар заман» деген сз не себепт кейнг бр ттас дурд атына айналды? Родоначальником этой поэзии в литературе был поэт Шортанбай Канайулы (1818-1881). Жыраулар поэзиясы. Шортанбай анайлы.

Жалпы масат: Шортанбай анайлы туралы тснк «Зар заман» лен негзг ойды анытау Слтеме: Малмдерге арналан нсаулы аза тл мен дебиет оыту дстемес лестрме материалдары Оу нтижес: р оушыныТалдау,жинатау,орыту. 2-тапсырма 1. С.Манов Шортанбай шыармашылыын талдау кезнде «реалист аын Шортанбай заманыны р суретшс, ыраы аыны.

Ол дур ек жаты анаудан тншыан халыты ащы зары, содытан, Шортанбай з заманыны атын «Зар заман» деп тауып ойан» [2 Зар заман шортанбай эссе Ответь аза тiлi 5 баллов 9 минут назад.Поэтому Шортанбай Канайулы, критикуя в своих произведениях «Аырзаман », « Зар заман», «Бала зары», «Тар заман», «Опасыз жалан» уродливые Шортанбай белгл бр ортаны немесе айматы ана емес, барша халыты м-мтажын толады, кпт жотаушысы болды. в казахской литературе появился новый тип казахской письменной литературы, ярким представителем которого был великий просветитель, поэтРодоначальником этой поэзии в литературе был поэт Шортанбай Канайулы (1818-1881). Сабаты таырыбы: Шортанбай анайлы, Зар заманСабаты масаты1.Блмдлк: Шортанбай анайлыны мр мен творчествосынмен таныстыру 2.Дамытушылы: аынны шыармашылыын 3. Сзд басы — бисмлла, Бз айталы, сз тыда, Мсылманны тарихын Трт аяты хайуан — Б дниен жарыы, Баасы кеткен жгтт Бетнен алар зайыбы, Бр алладан басаны, — Кп-т ылан айыбы Атырау аласы, 35 мектеп гимназиясыны аза тл мен дебиет пнн малм амиева Арда Бектемсызы стаздар лем, Мектеп стаздарыны лем, малмдер сайты Шортанбай анайлы шыармаларыны келер рпатар шн баалы, таптырмас жатары баршылы. Аталан кезе Ресей империясыны отарлау саясаты салдарынан аза хандыындаы брыныАлаш Шортанбай анайлы осы кезен ауыртпалытары туралы Зар заман атты зарлы толау шыарып, ол ел шнде ке таралды. атысандар: атыспаандар: Сабаты таырыбы. Родоначальником этой поэзии в литературе был поэт Шортанбай Канайулы (1818-1881). Е алдымен, ол з кезндег леуметтк мселен тыш рет дерлк тист дрежеге ктере блд. Во второй половине XIX в. Шортанбай анайлы (1818-1881) 19 асырда з дурн шындыын бге-шгесне дейн крсете блген брден-бр аын, з дурндег оамды, леуметтк мрд р саласын кенен амтып, кркем бейнелеген р суреткер. Сабаты масаты. (10-сынып) в формате docx. Шортанбай Канайулы. Осы саба арылы жзеге асатын оу масаттары7.А/И3.Шыармадаы кркемдегш ралдарды (символ, синекдоха, айталау трлер: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалы сра) олданысын талдау. В своем произведении " Зар заман" он называет эпохой скорби период казахской истории после присоединения Казахстана к России. Шортанбай анайлы «Зар заман». Сонымен атар бл мселен шешуге, зн шама-шарынша жауап беруге Поэтому Шортанбай Канайулы, критикуя в своих произведениях «Аырзаман» («Конец света»), « Зар заман», «Бала зары», «Тар заман», «Опасыз жалан» уродливые, досадные явления, открыто показывал тяжелую жизнь народа. ХХ асыр кл Шортанбай анайлыны мрнен млмет алады. Жаа технология. « Шортанбайды Зар заман ледер топтамасы заман сипатынан тлген,халы шн жаны кйген жанны толанысы, дур айнасы.»2.»Зар заман» топтамасындаы ледерне талдау жргзу. 1 минут. Шортанбай туралы пкр айтан кейбр зерттеушлер оны мрден тлген жгерсз, айы мен зарды аыны деп келд.«Зар заман аыны-Шортанбай анайлы». (1818-1881 гг.)Стихотворения "Зар заман", "Заман аыр" были опубликованы В. Радловым (СПБ, 1870), Лютшем (Ташкент, 1883). Мне осы Зар Заман шыгармасы Ш.Канайулы атамыздын керемет шыгармасы.Сол кездег патша Укиметин Казак жерин беттери булик етпестен тартып алып, онысы мен коймай отаршылды саясат жургзд.Аямады, корлады, ит курлы кормеди.Биликте откандар халыктан уялмай акша Зар заман, аыр заман, тар заман, кер кеткен заман тркест сздерд маынасын ашады. Родоначальником этой поэзии в литературе был поэт Шортанбай Канайулы (1818-1881). Шортанбай анайлыны «Бала зары» толауын тыдайды. Скачать бесплатно Ашы саба. Шортанбай бр ленде оны «Зар заман» деп атады. 2.ле рылысына талдау жасау. 20 асырды орта тсында, сресе екнш жартысында, байта даламда орыс отаршылдыы барынша кшейген уаыты.Ел мрне енп трл леуметтк-саяси згерстер халымны санасырлы дстрл мр салтыны Школа Зар-Заман. Зар Заман аза дебиетндег кезе атауы. 25 марта 2017 от 0. Шортанбай анайлыны «Зар заман» толауы Кркем аударма асыр басындаы кркем аударма. В 1931 г. материалы по предмету Русский язык и литература.заман, шортанбай анайлы зар заман ле сз, шортанбай канайулы зар заман толгауы, шортанбай канайулы зар заман олени, shortanbay anayly Zar zaman le stihi na kazahskomказахском языке шортанбай канайулы, шортанбай канайулы олендери, Зар заман Зар заман, зар заман, Зарлап ткен бр заман. Акыны мыслители: Дулат Бабатайулы, Шортанбай Канайулы, Мурат Монкеулы.Родоначальником этой поэзии в литературе был поэт Шортанбай Канайулы (1818-1881).

Отаршылыа наразылы.1.ле рылысына арай талдау. за мерзмд жоспарды тарауы: «Толауы тосан ызыл тл» блм. Школа Зар-Заман. «Зар заман» толауында Шортанбай заманды нелктен «Зар заман» деп атаан?Баынышты боланша басы кетсн Зар заман. Поэты эпохи Зар заман. В своем произведении " Зар заман" он называет эпохой скорби период казахской истории после присоединения Казахстана к России. Оны жырлары негзнен з дурне риза болмай тлуге, алдан ктер ештеме жо мтсздкке рылады да, бр зар болып, сары уайым болып келед. Халыты зар илеткен зобала заманды жыр еткендерд бр - аын Шортанбай анайлы. Удивительные факты идеи для дома.Осы зар заман аындары шоырында елге белгл аындар Дулат Бабатайлы, Шортанбай анайлы, Мрат Мкелы, бубкр Кердер, Албан Асандар болды. «Зар заман» лен мазмнымен танысу,шыарманы негзг таырыбы мен идеясын ашу,аынны зндк шк лемн таныту. Сзд басы — бисмилла, Бз айталы, сз тыда Мсылманны тарихын: Трт аяты хайуан — Б дниен жарыы. «Зар заман» ле. XIX асырды екнш жариысындаы е крнект аындарды бр- Шортанбай анайлы Школа Зар-Заман. Мектеп: Кн: Малмн аты-жн: Сынып: 7 аза дебиет. Шортанбай анайлы «Зар заман».Зар заман аыны Шортанбай - оам|30 Маусым 2016, 12:17baq.kz//zarzamanakinishortanbaiОсы зар заман аындары шоырында елге белгл аындар Дулат Бабатайлы, Шортанбай анайлы, Мрат Мкелы, бубкр Кердер, Албан Асандар болды. аза дебиет. Родоначальником этой поэзии в литературе был поэт Шортанбай Канайулы (1818-1881). Абыл. Аынны мр мен шыармалары. А шортанбай анайлыны аза дебиетндег орнын анытап, шыармаларына талдау жасау, ледерн таырыбы мен идеясын айындау Размер: 145.83 Kb. С. 8-сынып. Жалпы масаты. Шортанбай анайлыны -мр. Зар заман ле Сабаты масаты:А) Шортанбай анайлыны аынды жола тсу, шыармаларыны таырыбы, халы мын Шортанбай анайлыны «Зар заман» ледер топтамасы-адам сипатынан тлген, халы шн жаны кйнген жанны толанысы, дур айнасы.7.Бгнг заман белглер. Шортанбай мен ожа Ахмет Иасауи ледерндег ндесткт тауып Поэтому Шортанбай Канайулы, критикуя в своих произведениях «Аырзаман», « Зар заман», «Бала зары», «Тар заман», «Опасыз жалан» уродливые, досадные явления, открыто показывал тяжелую жизнь народа. Сейфуллиным был составлен сборник "Еск дебиет нсалары", куда вошло значительное количество Шортанбай белгл бр ортаны немесе айматы ана емес, барша халыты м-мтажын толады, кпт жотаушысы болды. В своем произведении " Зар заман" он называет эпохой скорби период казахской истории после присоединения Казахстана к России. Акыны мыслители: Дулат Бабатайулы, Шортанбай Канайулы, Мурат Монкеулы.Родоначальником этой поэзии в литературе был поэт Шортанбай Канайулы (1818-1881). Диалог жне жазылым шн ажетт сз тркестер1-тапсырма. Сабаты таырыбы: Шортанбай анайлы мр. Жоспар: 1. 16 секунд. Другие методич. Ресей отаршылдыыны зорлыын кзмен крп, жанымен, тнмен сезнген аын зн Зар заман, Бала зары, Тар заман, Опасыз жалан, т.б Прочтите это сочинение и свыше 400.000 других. В своем произведении " Зар заман" он называет эпохой скорби период казахской истории после присоединения Казахстана к России.

Недавно написанные: